Nu gesloten. Straks open van 10:00 tot 16:00. winter

Privacybeleid

1. Algemeen

De Wasstraat NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent, België, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0474.357.021 (hierna “De Wasstraat”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.dewasstraat.be.

De Wasstraat leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Op de pagina https://www.dewasstraat.be/gratis-ruitendoekje/ bewaren wij volgende gegevens voor verdere verwerking: je e-mailadres en je interesse en of je inschrijft op onze nieuwsbrief. Je kan je ten allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of dit via eenvoudig verzoek melden aan privacy@dewasstraat.be

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door De Wasstraat en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem en 3°) de bezochte internet pagina's via _ga cookie (Google Analytics), de Facebook pixel of de code van hotjar.com.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van De Wasstraat aan De Wasstraat dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.4. Locatie van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers binnen Europa of Amerika. Onze gegevensverwerkers en beheerders zijn ons intern cloud-gebaseerd beheersysteem, de beheermodule voor onze app-gebruikers en MailChimp.com voor onze nieuwsbrieven. We verzamelen geen gegevens uit onze Facebook of Instagram volgers.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om je aanvraag te kwalificeren en de dienst aangeboden op de website of in de app 'De Wasstraat Leuven' te kunnen leveren;

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij De Wasstraat hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@dewasstraat.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door De Wasstraat.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan privacy@dewasstraat.be of per brief aan het adres in artikel 1, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om je persoonsgegevens al dan niet aan De Wasstraat mee te delen. Voor bepaalde diensten zijn je persoonsgegevens echter wel noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren.

6. Recht van verzet

Je kan je recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@dewasstraat.be.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Wasstraat heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Wasstraat aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

De Wasstraat houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die De Wasstraat niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door De Wasstraat. De Wasstraat is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. De Wasstraat raadt je dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van onze.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbank van Leuven is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy Beleid.

9. Aanvaarding

Door de website te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat De Wasstraat je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.