Nu open tot 19:30.
De Wasstraat+ :
Méér wastegoed. Méér korting.

Privacybeleid

1. Algemeen

De Wasstraat NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent, België, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0474.357.021 (hierna “De Wasstraat”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.dewasstraat.be.

De Wasstraat leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken wanneer je onze diensten gebruikt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die wij je in het kader van onze activiteit aanbieden.

De Wasstraat nv verzamelt geen persoonsgegevens op basis waarvan je rechtstreeks kan geïdentificeerd worden, tenzij je ons deze gegevens zelf bezorgt, bijvoorbeeld met het oog op de facturatie van onze diensten of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons meedeelt of invoert.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Op onze website worden First-Party en Third-Party cookies gebruikt. We verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid dat u kan terugvonden onder cookiebeleid.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van De Wasstraat aan De Wasstraat dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.4. Locatie van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers binnen Europa of Amerika. Onze gegevensverwerkers en beheerders zijn ons intern cloud-gebaseerd beheersysteem, de beheermodule voor onze app-gebruikers en MailChimp.com voor onze nieuwsbrieven. We verzamelen geen gegevens uit onze Facebook of Instagram volgers.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van onze (pre-)contractuele verbintenissen in het kader van onze activiteiten.

Het gaat dan ondermeer om verwerking met het oog op:

De persoonsgegevens worden ook verwerkt op basis van toestemming.

Het gaat dan ondermeer om verwerking met het oog op:

De persoonsgegevens worden ook verwerkt voor onze gerechtvaardigde belangen.

Het gaat dan ondermeer om verwerking met het oog op:

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij De Wasstraat hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@dewasstraat.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen je gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door De Wasstraat. Voor andere doeleinden kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden, met name om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen.

Voor wat betreft de bewaring van de camerabeelden worden verwezen naar de gebruiksvoorwaarden.

Voor wat betreft de bewaring van cookies wordt verwezen naar ons cookiebeleid.

5. Je rechten

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens zoals deze zijn opgenomen in onze bestanden en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit houdt in:

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan:

De Wasstraat nv, Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent

T.a.v. Brecht Scheys
privacy@dewasstraat.be

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Wasstraat heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Wasstraat aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

De Wasstraat houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die De Wasstraat niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door De Wasstraat. De Wasstraat is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. De Wasstraat raadt je dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van onze.

7. Klachten

Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van dit cookiebeleid of op de AVG, kan je ons contacteren door een gedateerde, schriftelijke of elektronische vraag te richten aan:

De Wasstraat nv, Brusselsesteenweg 70, 3020 Herent

T.a.v. Brecht Scheys
privacy@dewasstraat.be

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

8. Wijzigingen

Onze privacyverklaring kan in de toekomst uitgebreid of aangepast worden, ondermeer indien er  nieuwe producten of diensten worden aangeboden of ingevolge nieuwe wetgeving. Wij raden dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Versie januari 2020